Клиентите за нас

„ТАУФ-ХПК” ООД, в качеството си на Консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, Д-р Любка Костова, Управител, референция от 16.12.2011

Проект: „Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на Софийската Пречистватаелна Станция за Отпадъчни Води „Кубратово” (СПСОВ Кубратово), доизграждане на канална помпена станция „Нови Искър” с тласкател и рехабилитация на канализационни колектори Нови Искър”

Строителните работи и при двата подобекта са завършени и са подписани Актове № 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Към настоящия момент заложените задачи в Договора са изпълнени в срок, целенасочено и с висок професионализъм.